MCB A/S - Salgs- og leveringsbetingelser 

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Disse vilkår finder anvendelse for de leverancer, kunden ønsker gennemført. 

 

1.2 BESTILLINGER 

En konkret leverance fremgår af en konkret bestilling, som er underlagt disse vilkår. Bestillingen indeholder specifikation af de konkrete ydelser, herunder i) ydelsesbeskrivelse samt evt. forudsætninger og kundens medvirken, ii) tidsplan, iii) pris eller estimat. 

 

1.3 YDELSESTYPER OG PRISER 

Konsulentydelser – omfatter videns- /personbaseret assistance, f.eks. rådgivning og programmeringsopgaver. Priser er excl. moms, og reguleres årligt pr. 1. maj med 3%. Eventuelle andre ændringer varsles ved særskilt henvendelse med mindst 3 måneder. 

 

Den aftalte timepris for køb af konsulentydelser, er for Kunden DKK 1.100,- ekskl moms med mindre andet aftales

 

1.4 Shared Risk

 

Bestillingen defineret i aftale eller tilbud  afregnes efter nedenstående Shared Risk vilkår. Kunden har en aftalt timepris på DKK 1.100 ekskl. moms, med mindre andet er aftalt  denne gælder for alle de estimerede timer i bestillingen. For yderligere timer end estimeret faldet timeprisen til kr. 950 med mindre andet aftales.

1.5 FAKTURERING OG BETALING 

 

Konsulentydelser faktureres løbende per måned efter forbrugt tid, reguleret af ovenstående aftaler. Betalingsfrist er fakturadato + 14 dage. Ved betaling efter forfald beregnes 1,5% rente pr. påbegyndt måned.

 

 

 

GENERELT 

 

2.1 ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER 

MCB har ansvaret for at levere de i bestillingen angivne ydelser, herunder det angivne resultatansvar iht. de angivne tidspunkter. Det er en forudsætning, at kunden yder den medvirken, som er forudsat i bestillingen. Begge parter kan anmode den anden part om ændringer til den aftalte bestilling. Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, således som disse er gældende i et kontraktforhold mellem ligeværdige parter, som begge er erhvervsdrivende. Dansk rets almindelige regler om tabsbegrænsning, tabsopgørelse og ansvarsfrihed ved force majeure finder således også anvendelse. 

 

MCB fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser eller andre forhold hos MCB. For produktansvar gælder samme begrænsninger. 

 

MCB’s erstatningsansvar er samlet begrænset til betalte ydelser på den konkrete bestilling. For eventuelle 3. parts licenser iht. gælder producentens vilkår. Kunden kan ikke gøre andre krav gældende overfor MCB i anledning af fejl og mangler ved 3. parts licenser, og kunden kan alene gøre de beføjelser gældende, der følger af 3. parts licenserne, og opnår alene den brugsret, der følger af licenserne. 

 

MCB har på grund af fraværet af rettigheder og adgang til evt. kildekode ikke mulighed for at afhjælpe fejl og mangler i sådant 3. parts software. 

 

2.2 GENERELLE GARANTIER

 

MCB garanterer, at ydelser leveres professionelt og iht. god skik i it- branchen. 

 

2.3 KUNDENS OVERTAGELSE 

Kunden er forpligtet til at godkende leverancen, når ydelserne er leveret iht. bestillingens ydelsesbeskrivelse. Ønsker kunden ikke at godkende leverancen, skal skriftlig begrundet afslag på godkendelse fremsendes til MCB senest 10 dage efter MCB’s skriftlige anmodning om godkendelse. Afslag på godkendelse kan kun gives med udgangspunkt i væsentlige fejl og/eller mangler. Kundens ibrugtagning af en leverance er at opfatte som accept af leverancen. 

 

2.4 MANGLER OG REKLAMATIONSPERIODE 

Der foreligger en mangel, såfremt MCB’s ydelser ikke opfylder garantierne i disse vilkår eller konkrete krav i bestillingen. For leverancer udviklet specielt til kunden, gælder en reklamationsperiode på 3 måneder efter, at kunden har godkendt leverancen. Reklameres der indenfor reklamationsperioden over fejl, påhviler det MCB inden rimelig tid at afhjælpe disse fejl. Reklamationen skal ske skriftligt og med angivelse af, hvori fejlen består, og kunden skal medvirke i nødvendigt omfang i forbindelse med afhjælpningen. Skulle fejlen ikke være afhjulpet inden rimelig tid kan kunden alene kræve et forholdsmæssigt afslag, og hvis fejlen er væsentlig, hæve bestillingen jf. pkt. 2.6.

 

2.5 FORTROLIGHED OG PERSONDATA 

Kundens data behandles og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og MCB indestår for, at systemet og ydelserne til enhver tid teknisk er opsat i overensstemmelse med det, der til enhver tid må betragtes som “god it-sikkerhedsskik”, og at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vil blive iagttaget, herunder, at reglerne i persondataloven er iagttaget. 

 

MCB indestår for, at der er truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. 

 

MCB opbevarer og behandler alene kundens data, kunden lægger i systemet og behandler dem alene efter kundens instruks og inden for funktionaliteten i systemerne og nærværende vilkår. MCB stiller alene et it-system til rådighed. MCB vil ikke afsløre eller distribuere kundens data til tredjemand, bortset fra det tilfælde, hvor en offentlig myndighed med hjemmel i lovgivningen anmoder om en sådan indsigt, herunder hvis en domstol pålægger MCB at videregive konkrete oplysninger. 

 

Det påhviler kunden selv at sikre sig, at indsamlingen, brugen og distributionen af de indlagte data til/fra systemerne sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder ved iagttagelse af persondataloven, såfremt der er tale om personhenførbare data. 

 

Konstateres der sikkerhedsbrud eller forhold, hvor der er begrundet mistanke om, at kundens data er blevet kompromitteret, vil kunden omgående blive underrettet herom. 

 

2.6 MISLIGHOLDELSE, MISBRUG OG MISLIGHOLDER EN PART VÆSENTLIGT SINE FORPLIGTELSER 

Iht. disse vilkår, er den anden part berettiget til at ophæve den konkrete bestilling, såfremt misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom. Misligholder MCB, er kunden berettiget til at kræve erlagte ydelser iht. bestillingen tilbage imod at tilbagelevere det, som kunden har modtaget ifm. bestillingen. I det omfang, at ydelserne ikke kan tilbageleveres er kunden alene berettiget til et forholdsmæssigt afslag efter dansk rets almindelige regler. 

 

Ved ophævelse af drifts- og platforms ydelser, vil dette alene få virkning for fremtiden. 

Misligholder kunden, er MCB berettiget til at kræve betaling for ydelser udført frem til ophævelsestidspunktet, og ved drifts- og platforms ydelser eller licenser, indtil disse jf. pkt. 9 af kunden kunne være blevet opsagt. Ligeledes har MCB ret til at lukke for kundens forbindelse til de af MCB udbudte services, såfremt forfaldne ydelser, trods påkrav, ikke er betalt. 

 

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler ifm. ophævelse, idet pkt. 2.1 fortsat finder anvendelse. 

MCB forbeholder sig ret til at stoppe trafik på en webshop, såfremt dette anses for ikke at være reelle besøgende (eks. SPAM robotter). 

 

2.7 OPSIGELSE/OPHØR 

Ydelser kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse kan dog tidligst indgives 12 måneder efter starttidspunkt for første driftsperiode. For 3. parts licenser gælder producentens bestemmelser. 

 

Ved ophør af aftalen, uanset årsag er kunden selv ansvarlig for eventuelle dataudtræk i god tid inden ophør. MCB kan eksportere data mod særskilt betaling. MCB er berettiget og forpligtet til umiddelbart efter ophør af aftalen at slette kundens data, medmindre partnerne forinden ophør har aftalt andet. 

 

2.8 LOVVALG OG TVISTER 

Bestillinger er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold. 

 

Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om bestillingens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling. 

 

Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med MCB’s hjemting som værneting i 1. instans.