MCB A/S - Salgs- og leveringsbetingelser 

1.0 INDLEDNING 

1.1 Baggrund og formål

Disse vilkår finder anvendelse for de leverancer, kunden ønsker gennemført. 

 

1.2 Bestillinger

En konkret leverance fremgår af en konkret bestilling, som er underlagt disse vilkår. Bestillingen indeholder specifikation af de konkrete ydelser, herunder i) ydelsesbeskrivelse samt evt. forudsætninger og kundens medvirken, ii) tidsplan, iii) pris eller estimat. 

 

1.3 Ydelsestyper og priser

MCB leverer forskellige typer af ydelser til kunden

 

1.3.1. Konsulentydelser – omfatter videns-/personbaseret assistance, f.eks. rådgivning og programmeringsopgaver leveret som fast pris (FP) eller efter tid og materiale (TM), og som afregnes iht. gældende priser.

 

1.3.2. Drifts- og platforms ydelser - omfatter anvendelse af MCB’s egne standard licenser, herunder Accumolo og Masterpiece samt hosting/drift af disse, som afregnes iht. gældende prisliste.

 

1.3.3. 3. parts licenser - omfatter 3. parts licenser for afvikling af ekstra faciliteter ifm. MCB’s licenser, som afregnes iht. leverandørernes prislister.

 

Priser er excl. moms, og reguleres årligt pr. 1. maj med 3%. Eventuelle andre ændringer varsles ved særskilt henvendelse med mindst 3 måneder.

 

1.4 Fakturering og betaling

TM ydelser omfattet af pkt. 1.3.1 faktureres løbende, mens FP ydelser faktureres iht. faktureringsplan – for bestillinger over kr.  100.000, normalt 30% ved ordreafgivelse, 30% ved levering af testsite og 40% ved lancering, dog senest 30 dage efter levering af testsite. 

 

Ydelser omfattet af pkt. 1.3.2 faktureres månedsvis forud, første gang når testsite er etableret. Eventuelle 3. parts licenser jf. pkt. 1.3.3 faktureres iht. producentens bestemmelser. Betalingsfrist er fakturadato + 14 dage. Ved betaling efter forfald beregnes 1,5% rente pr. påbegyndt måned.

 

 

2.0 GENERELT 

2.1 Ansvar og ansvarsbegrænsninger

MCB har ansvaret for at levere de i bestillingen angivne ydelser, herunder det angivne resultatansvar iht. de angivne tidspunkter. Det er en forudsætning, at kunden yder den medvirken, som er forudsat i bestillingen. Begge parter kan anmode den anden part om ændringer til den aftalte bestilling.

 

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, således som disse er gældende i et kontraktforhold mellem ligeværdige parter, som begge er erhvervsdrivende. Dansk rets almindelige regler om tabsbegrænsning, tabsopgørelse og ansvarsfrihed ved force majeure finder således også anvendelse.

 

MCB fraskriver sig dog ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser eller andre forhold hos MCB. For produktansvar gælder samme begrænsninger.

 

MCB’s erstatningsansvar er samlet begrænset til betalte ydelser på den konkrete bestilling. For eventuelle 3. parts licenser iht. pkt. 1.3.3 gælder producentens vilkår. Kunden kan ikke gøre andre krav gældende overfor MCB i anledning af fejl og mangler ved 3. parts licenser, og kunden kan alene gøre de beføjelser gældende, der følger af 3. parts licenserne, og opnår alene den brugsret, der følger af licenserne. MCB har på grund af fraværet af rettigheder og adgang til evt. kildekode ikke mulighed for at afhjælpe fejl og mangler i sådant 3. parts software.

 

2.2 Generelle garantier

MCB garanterer, at ydelser leveres professionelt og iht. god skik i it-branchen.

 

 

3.0 KONSULENTYDELSER - FAST PRIS (FP) 

Som udgangspunkt anvendes FP for bestillinger, hvor det skønnes, at der kan tilvejebringes en tilstrækkeligt detaljeret beskrivelse af leverancens indhold. FP vil altid indeholde et pristillæg for MCBs risiko i forbindelse med afgivelse af bindende tilbud med fast tid og pris.

 

3.1 MCB's garantier

MCB indestår for, at bestillingens ydelser leveres som specificeret iht. den aftalte tidsplan og til den aftalte pris, dog forudsat kundens aftalte medvirken og forudsætninger for bestillingen.

 

3.2 Kundens overtagelse

Kunden er forpligtet til at godkende leverancen, når ydelserne er leveret iht. bestillingens ydelsesbeskrivelse. Ønsker kunden ikke at godkende leverancen, skal skriftlig begrundet afslag på godkendelse fremsendes til MCB senest 10 dage efter MCB’s skriftlige anmodning om godkendelse. Afslag på godkendelse kan kun gives med udgangspunkt i væsentlige fejl og/eller mangler. Kundens ibrugtagning af en leverance er at opfatte som accept af leverancen.

 

3.3 Mangler og Reklamationsperiode

Der foreligger en mangel, såfremt MCB’s ydelser ikke opfylder garantierne i disse vilkår eller konkrete krav i bestillingen, eller hvis de i øvrigt ikke svarer til det, kunden med rette kan forvente ved en leverance af den pågældende art.

 

 

4.0 KONSULENTYDELSER

– Tid og materiale (TM)

TM anvendes, hvor der ikke kan tilvejebringes en tilstrækkeligt detaljeret beskrivelse af leverancens indhold, eller hvor kunden ikke ønsker det “risikotillæg”, MCB pålægger ved FP. Ved TM bestillinger afgiver MCB dog – uden forbindtlighed – et estimat over den forventede økonomi for bestillingen. Tilsvarende udarbejdes – ligeledes uden forbindtlighed – en tidsplan.

 

4.1 Bestillingens gennemførelse/standsning

MCB tilstræber at gennemføre leverancen indenfor det angivne estimat og iht. den forventede tidsplan, men indestår ikke herfor. 

 

Opdager MCB, at estimatet eller tidsplanen ikke kan overholdes, er MCB forpligtet til skriftligt at underrette kunden, herunder også oplyse nyt estimat og tidsplan hvis muligt.

 

På baggrund af MCB’s underretning beslutter kunden, om leverancen skal fortsætte eller standse. 

 

Ved standsning betaler kunden, på baggrund af MCB’s forbrug af tid og materiale, for arbejder frem til standsnings- tidspunktet. Kunden erhverver ret - i henhold til disse vilkårs øvrige bestemmelser - til alt sådanne arbejder, som kunden har betalt for. Derudover består der ingen rettigheder og forpligtelser parterne imellem.  Vælger kunden at fortsætte leverancen, fortsættes leverancen iht. det nye estimat og tidsplan.

 

4.2 Leverancens afslutning

Leverancen afsluttes ved kundens skriftlige erklæring om, at ydelserne jf. bestillingen er leveret.

 

4.3 Mangler og Reklamationsperiode

Leverancen er ikke omfattet af en reklamationsperiode, idet fejl og mangler afhjælpes som en integreret del af leverancen og afregnes således som den øvrige del af leverancen.

 

 

5.0 DRIFTS- OG PLATFORMSYDELSER, VEDLIGEHOLD OG SUPPORT

5.1 Drift og vedligehold

MCB leverer drift og vedligehold, herunder fejlafhjælpning af egne MCB licenser og servermiljø med en forventet oppetid på >99,8 målt på 24/7, dog fratrukket servicevinduer (for installation af f.eks. patches og nye versioner).

 

Ordinære servicevinduer placeres i tidsrummet kl. 00.00 – 08.00. Ekstraordinært kan servicevinduer placeres udenfor dette tidsrum i forbindelse med udførelse af uopsættelig service, der skal udføres snarest muligt af hensyn til it-sikkerheden i MCB’s servermiljø, eller hvor der er fare for skade eller tab hos kunden eller MCB. MCB oplyser som udgangspunkt altid om planlagt service inden disse udføres.

MCB stiller løbende ny funktionalitet til rådighed for kunden. Disse er enten inkluderet i den månedlige ydelse eller vil blive tilbudt efter gældende prisliste.  

 

Garantier og reklamationsfrister på 3. parts licenser under pkt. 1.3.3 følger producentens bestemmelser.

 

5.2 Support

MCB leverer support af systemet. Support omfatter fejl- og problemhåndtering samt besvarelse af specifikke brugerspørgsmål, forudsat at henvendelsen sker fra kundens superbruger(e).  Fejlhåndtering ifm. kundespecifik funktionalitet sker jf. pkt. 3 og 4. Fejl, forårsaget af andre end MCB og decideret brugeruddannelse vil blive faktureret jf. pkt. 4.

 

5.3 Service levels

Service levels (reaktionstider) for opstart af fejlafhjælpning sker efter følgende retningslinjer:

 

5.3.1. Kritisk prioritet (system utilgængeligt eller i praksis ubrugeligt) er ½ time 24/7.

 

5.3.2. Høj prioritet (betydelig indvirkning på anvendelse af systemet, dog rimelig work around for omgåelse) er 8 arbejdstimer.

 

5.3.3. Normal prioritet (ubetydelig/kosmetisk indvirkning) er 3 arbejdsdage.

 

Arbejdsdag er alle danske hverdage, undtaget den 24. og 31. December, Mandag – fredag mellem kl. 8.00 – 16.00.

 

 

6.0 RETTIGHEDER OG ADGANG

Kunden bærer selv ansvaret for, at fremsendt eller uploaded materiale (tekst, billeder m.v.) ikke er i strid med dansk lov eller krænker tredjemands ophavsrettigheder, eller at materialet kan have et indhold, der kan påføre MCB skade eller tab af omdømme. Kunden er selv ansvarlig for at indhente eventuelle tilladelser til anvendelse af  tredjemands materiale.

 

Alle immaterielle rettigheder, herunder alle ophavsrettigheder, til det eksisterende grafiske materiale i de af MCB udbudte services, den  udbudte software samt tilhørende kildekode – såvel til administrationssystemet som til selve webløsningen – tilhører MCB. Til 3. parts produkter erhverver kunden alene de rettigheder, der følger direkte af producentens standardvilkår.

 

Bestillingen omfatter retten til at anvende de af MCB udbudte services. Adgangen til løsningen må alene benyttes som tiltænkt, dvs. kunden må ikke skaffe sig adgang til systemet uden om administrationsmodulet, med mindre andet er aftalt. Brugsretten er ikke-eksklusiv og kan alene udøves til brug for kundens egen virksomhed, og den  kan ikke overdrages.

Ved ophør af drifts- og platformsydelser bortfalder al fremtidig brugsret til de udbudte services.

 

MCB har ejendomsforbehold i enhver ydelse, indtil bestillingens samlede aftalesum/den samlede betaling for alle ydelser er modtaget af MCB.

 

 

7.0 FORTROLIGHED OG PERSONDATA

Kundens data behandles og opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og MCB indestår for, at systemet og ydelserne til enhver tid teknisk er opsat i overensstemmelse med det, der til enhver tid må betragtes som “god it-sikkerhedsskik”, og at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vil blive iagttaget, herunder, at reglerne i persondatalovgivningen er iagttaget.

 

Det påhviler kunden selv at sikre sig, at indsamlingen, brugen og distributionen af de indlagte data til/fra systemerne sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder ved iagttagelse af persondatalovgivningen, såfremt der er tale om personhenførbare data. Kunden betragtes som dataansvarlig og MCB som databehandler. I forhold til MCB’s rolle som databehandler gælder MCB’s databehandleraftale med tilhørende bilag.

 

 

8.0 MISLIGHOLDELSE, MISBRUG OG MISLIGHOLDER EN PART VÆSENTLIGT SINE FORPLIGTELSER

Iht. disse vilkår, er den anden part berettiget til at ophæve den konkrete bestilling, såfremt misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom. Misligholder MCB, er kunden berettiget til at kræve erlagte ydelser iht. bestillingen tilbage imod at tilbagelevere det, som kunden har modtaget ifm. bestillingen. I det omfang, at ydelserne ikke kan tilbageleveres er kunden alene berettiget til et forholdsmæssigt afslag efter dansk rets almindelige regler.

Ved ophævelse af drifts- og platforms ydelser, vil dette alene få virkning for fremtiden.

 

Misligholder kunden, er MCB berettiget til at kræve betaling for ydelser udført frem til ophævelsestidspunktet, og ved drifts- og platforms ydelser eller licenser, indtil disse jf. pkt. 9 af kunden kunne være blevet opsagt. Ligeledes har MCB ret til at lukke for kundens forbindelse til de af MCB udbudte services, såfremt forfaldne ydelser, trods påkrav, ikke er betalt.

 

I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler ifm. ophævelse, idet pkt. 2.1 fortsat finder anvendelse.

 

MCB forbeholder sig ret til at stoppe trafik på en webshop, såfremt dette anses for ikke at være reelle besøgende (eks. SPAM robotter).

 

 

9.0 OPSIGELSE/OPHØR

Drifts- og platforms ydelser og licenser kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelse kan dog tidligst indgives 12 måneder efter starttidspunkt for første driftsperiode. For 3. parts licenser gælder producentens bestemmelser.

 

Ved ophør af aftalen, uanset årsag er kunden selv ansvarlig for eventuelle dataudtræk i god tid inden ophør. MCB kan eksportere data mod særskilt betaling. MCB er berettiget og forpligtet til umiddelbart efter ophør af aftalen at slette kundens data, medmindre parterne forinden ophør har aftalt andet.

 

 

10.0 LOVVALG OG TVISTER

Bestillinger er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold.

 

Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om bestillingens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

 

Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole med MCB’s hjemting som værneting i 1. instans.