Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan MCB A/S ('vi' eller 'os') behandler dine personoplysninger.


1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

 

 • MCB A/S
 • CVR: 29150966
 • Lægårdvej 86
 • 7500 Holstebro
 • post@mcb.dk
 • +4596102824

 

 

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik kan vi altid kontaktes på post@mcb.dk eller 96102824.

 

 

3. Beskrivelse af behandlingen

3.1 Personaleadministration 

3.1.1 Formål
F.eks. generel personaleadministration, herunder evalueringer, forfremmelser, efterfølgerplanlægning og karriereudvikling. Generel lønadministration, lønninger og andre fordele, såsom aktieoptioner, tildeling af aktier og andre bonusser. Sundheds- og livsforsikringer og anden fordelsadministration, herunder understøttelse, pensioner og opsparingsplanlægning. Træning (herunder distribution af virksomhedspolitikker og træningsmateriale til medarbejdere). Fravær, forfremmelser, forflyttelser, udstationering og andre kontrakts fordele. Lån, samling af medarbejderes kontaktoplysninger, udarbejdelse af personale analyser og planlægning. Baggrundstjek, lovpligtige tjek for medarbejderes optræden på udelukkelses- eller straffelister, håndtering af disciplinærsager, fyringer og rejsehåndtering.

 

3.1.2 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

 • Almindelige personoplysninger:
  • Lønoplysninger og detaljer om kompensation: f.eks. bankdetaljer, grundløn, bonus, fordele, løntillæg og lønforhandlinger.
  • Personlige detaljer og kontaktinformation: f.eks. navn,  efternavn, e-mailadresse,  telefonnummer, hjemmeadresse, fødselsdato, CPR-nummer eller andet identifikationsnummer, kontaktperson ved nødstilfælde, pas og visa information og billede.
  • Præstationer og medarbejder detaljer: f.eks.  præstationsevalueringer.
  • Talent, rekruttering og ansøgnings detaljer, Uddannelse og trænings detaljer: f.eks. detaljer indeholdt i ansøgninger og CV, detaljer om tidligere ansættelser og referencer. Uddannelseshistorik, professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer. Detaljer om præstationsvurderinger, resultat fra personligheds- og færdighedstest, udviklingsplan og villighed til at forflytte.
  • Arbejde og arbejdshistorik: f.eks. beskrivelse af nuværende stilling, titel, lønplan, eller niveau, afdeling, lokalitet, overordnet/overordnede og underoverordnet/underoverordnede, medarbejder status og type, betingelser for ansættelse, ansættelseskontrakt, arbejdshistorik, genansættelse og ophævelsesdato, tjenestens varighed, pensionsberettigelse, forfremmelser og villighed til forflyttelse.
  • Oplysninger om arbejdsplanlægning: f.eks. tidsregistrering (herunder ferie, sygdomsfravær og andre fraværsregistreringer, orlov, arbejdstimer og afdelings standard timer); overtid og skiftearbejde og ophævelse.
  • Billeder: f.eks. billeder af ansatte på internettet.
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger
  • CPR-nummer

 

3.1.3 Kilder

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

 

 • Direkte fra dig, såsom gennem ansøgningsprocessen eller andre processer eller anden information, du giver virksomheden i forbindelse med ansættelsen, partnerskaber, konsulentarbejde osv.
 • Fra samarbejdspartnere eller datterselskaber, såsom gennem ansøgningsprocessen eller andre processer eller information, du giver samarbejdspartneren eller datterselskabet i forbindelse med ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde osv.
 • I forbindelse med dine aktiviteter i din ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde, såsom gennem din præstation og interaktion med andre medarbejdere, kunder og andre individer.
 • Fra offentlige myndigheder
 • Fra tredjeparter, som kan inkludere:
  • Referencer
  • Tidligere medarbejdere.
  • Andre tredjeparter, herunder bureauer for baggrundstjek og rekrutteringsbureauer.

 

3.1.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at MCB kan overholde en retlig forpligtelse.
 • Artikel 9.2.b (nødvendig for det formål at overholde arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
 • Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)
 • § 7, stk. 2, og § 12, stk. 1 og 2 i databeskyttelsesloven vedrørende behandling af oplysninger i forbindelse med personaleadministration
 • § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme
 • § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om CPR-nummer

 

3.1.5 Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder
 • Pensionsselskaber som der er indgået aftale med

 

3.1.6 Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 

Generelt vil personoplysninger blive slettet efter 5 år, fra fratrædelsesdato, medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

 

Følgende undtagelser finder anvendelse:

 • Information om afslåede kandidater gemmes i 6 måneder, medmindre kandidaten samtykker til en udvidet opbevaringsperiode.

 

3.2 Kunderelation

3.2.1 Formål

MCB indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 

 • Gennemfører et køb af vores produkter eller bestiller en af vores services.
 • Bliver oprettet som kunde og får tilknyttet en kundekonto.
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback.
 • Anmoder om et tilbud.
 • Tilmelder dig vores kurser og seminarer.

 

3.2.2 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

 • Kundeoplysninger:
  • Firmanavn, Adresse, Mailadresse, Telefonnummer, navn på hjemmeside, CVR nummer, P nummer
 • Kontaktpersonen hos kunden:
  • Navn, email, telefonnummer, IP nummer, stilling, relation og Virksomhed

 

Vi indsamler de oplysninger, som du deler med os, samt indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser, eller spørgsmål og oplysninger, som du giver til vores kundeservice.

Du kan i princippet besøge vores hjemmeside uden at lade dig registrere. Der vil så blive gemt data som fx ip-adresse, besøgte sider, navn på hentede filer, dato og klokkeslæt, den benyttede tjenesteudbyders domænenavn o.l. på serveren til statistiske formål, men de knyttes ikke umiddelbart til din person.

 

Der vil være visse omstændigheder, hvor vi som dataansvarlige vil foretage automatisk behandling, herunder profilering, på baggrund af dine personoplysninger. Dette vil ske med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder samt sikre dine legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 22.

 

3.2.3 Kilder

Vi opsamler data fra følgende kilder:

 

 • Data udfyldt via vores hjemmeside.
 • CVR registreret
 • Deltagelse i webinarer eller seminarer
 • Mailkorrespondance med MCB

 

3.2.4 Behandlingsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen artikel 22. Vi kan behandle dine persondata på ét eller flere af følgende grundlag:

 

 • Når vi har fået samtykke hertil
 • I forbindelse med forberedelsen eller udførelsen af en kontrakt
 • Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
 • Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse

 

3.2.5 Modtagere

Vi vil aldrig sælge dine persondata til en tredjepart. Vi overfører kun dine persondata til tredjeparter under de begrænsede omstændigheder beskrevet i det følgende:

 

Vi kan dele dine persondata med vores koncern og tilknyttede virksomheder.

 

I visse tilfælde overlader vi dine persondata til MCBs samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. leverandører af kommunikationsplatforme, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser og nyhedsbrevsservices mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene persondata på MCBs vegne og i overensstemmelse med MCBs instruks.

 

Vi kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. Vi vil beskytte dine data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret.

 

3.2.6 Opbevaring

Kunde- og Personoplysningerne vil blive slettet 5 år efter kunderelationens ophør.

 

 

4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte MCB på post@mcb.dk eller ringe på 96102824.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

 

Sidst opdateret: D. 24. januar 2024. BHK.